• Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra ludzkiego”.

    Jan Paweł II

    Biblioteka szkolna czynna

    od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 14:00

    Biblioteka szkolna jest integralną częścią szkoły służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wspieraniu ucznia w procesie samokształcenia.

    Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory piśmiennicze i audiowizualne na miejscu oraz w formie wypożyczeń do domu. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice uczniów.

    Biblioteka zajmuje dwa obszerne pomieszczenia składające się z wypożyczalni i czytelni. Księgozbiór liczy ponad 35 tysięcy książek i broszur, materiałów audiowizualnych, rozmieszczonych wg działów UKD.

    Główne zadania biblioteki:

    • gromadzenie i opracowanie księgozbioru,

    • udostępnianie zbiorów,

    • działalność informacyjna,

    • upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów,

    • organizowanie konkursów i wystaw,

    • współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym.

    Zapraszam do biblioteki!

    Nauczyciel bibliotekarz: mgr Katarzyna Wika